0
Czarne paliwo

Czarne paliwo

Co do pieca? Może węgla?

Węgiel -w znaczeniu chemicznym - jest to pierwiastek chemiczny (oznaczany symbolem C), który jest podstawowym składnikiem paliw organicznych (węgla brunatnego, węgla kamiennego, ropy naftowej, olejów opałowych, gazu ziemnego itp.).

Węgiel - w znaczeniu geologicznym - jest to kopalina stała występująca w skorupie ziemskiej, która stanowi podstawowe paliwo technologiczne w procesach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (węgiel brunatny i węgiel kamienny). Głównym składnikiem węgla kopalnego jest pierwiastek chemiczny węgiel (oznaczany symbolem C).

W krajowej "małej energetyce" (ogrzewnictwo indywidualne oraz małe kotłownie komunalne lub przemysłowe oparte na kotłach o jednostkowej mocy nominalnej poniżej 1000 kW) dominującym paliwem jest węgiel kamienny. Podaż węgla zabezpiecza krajowe potrzeby energetyczne, a rynek węgla jest dobrze zorganizowany i obejmuje obszar całego kraju. Doraźne bezpieczeństwo energetyczne użytkownika kotłowni węglowej jest pełne. Węgiel można kupić wyprzedzająco i magazynować bez strat przez dłuższy okres lub kupować go na bieżąco w wybranym składzie opałowym w dowolnym, dogodnym okresie. Kopalnie węgla posiadają dobrze zorganizowane zaplecza kontroli jakości, które działają w oparciu o wypracowane przed wielu laty i systematycznie doskonalone normy oraz metodyki badawcze, zabezpieczając poziom jakości wymagany przez reżimy technologiczne wytwarzania ciepła.

W ostatnim czasie górnictwo, doceniając znaczenie " małej energetyki" jako odbiorcy znaczącej ilości węgla, podjęło intensywne działania w kierunku zwiększenia produkcji kwalifikowanych paliw węglowych dla tego sektora oraz doskonalenia systemu dystrybucji węgla w celu zabezpieczenia stabilności jakości na drodze od kopalni do odbiorcy końcowego.

 

 

Podziały

Wydobywany w kopalniach węgiel kamienny dziel i się na typy, sortymenty i klasy.
- Typy węgla
Podstawą podziału węgla kamiennego na typy są naturalne cechy, które charakteryzują jego przydatność technologiczną (tabela 1).
- Sortymenty węgla
Podstawą podziału węgla kamiennego na sortymenty są graniczne wielkości ziaren węgla (tabela 2)
Podział węgla kamiennego na sortymenty ma istotne znaczenie technologiczne. Konstrukcje kotłów dostosowane są do poszczególnych sortymentów węgla.
- Klasy węgla
Podstawą podziału węgla kamiennego na klasy są: wartość opałowa węgla w stanie roboczym Qir, zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym Ar oraz zawartość siarki w węglu w stanie roboczym Str. Podstawowym wyznacznikiem klasy węgla, decydującym o jego wartości energetycznej, jest wartość opałowa (Qir). Jest ona miarą ilości zawartej w węglu energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania. Jednostką wartości opałowej jest 1 kJ/kg (kilodżuł/ kilogram). Zależy przede wszystkim od zawartości w węglu wilgoci i popiołu, w mniejszym stopniu - od typu węgla. Kwalifikowane paliwa węglowe powinny wykazywać wartość opałową Qir co najmniej 24 000 kJ/kg.

Klasę węgla oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np. klasa 28- 07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 28 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 7% i zawartości siarki najwyżej 0,6%. Z kolei klasa 19-14-11 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 19 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 14% i zawartości siarki najwyżej 1,1 %.

 

 

Kwalifikowane paliwa węglowe

Paliwa kwalifikowane są to specjalnie dostosowane produkty węglowe o określonej granulacji i właściwościach fizykochemicznych, które charakteryzują się stabilnym spalaniem z niską emisyjnością i wysoką sprawnością, potwierdzonym wynikami standardowych procedur badawczych laboratoriów akredytowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2001. Paliwa te polecane są do stosowania szczególnie w kotłach o mocy poniżej 1000 kW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów i paliw.

W tabeli 3 podano kryteria energetyczno - emisyjne na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" dla kwalifikowanych paliw stałych opracowane i wprowadzone przez ICHPW w 2006 r.

 

 

dr inż. Jacek Zawistowski
Źródło:
"Magazyn Instalatora"
http://www.instalator.pl
Czerwiec/Lipiec 2011

Oznaczenia:
TOC - całkowite zanieczyszczenia organiczne,
WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 16 WWA wg EPA, 8(a)P - benzo(a)piren .
*1 Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 10%.
*2 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2.
*3 Spiekalność według Rogi nie jest normowana, jednakże producent paliwa zobowiązany jest podać jej wartość w dokumentacji techniczno-handlowej paliwa. Producent kotła zobowiązany jest podać maksymalnie dopuszczalną dla danego typu kotła wartość spiekalności według Rogi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kotła.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyć je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej.